ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ  

Published: Tuesday, 16 March 2021

 

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у складу са препорукама Кризног штаба од 12.03.2021. године, донета је одлука да се, у седмици од 15. до 19. марта 2021. године, за све разреде другог циклyca (V- VIII) основне школе, настава организује nymeм наставе на даљину.

              Образовно-васпитни рад путем наставе на даљину реализује се на основу распореда часова за свако одељење, у реалном времену, путем изабраног система за управљање учењем, коришћењем савремене информационо- комуникационе технологије, обезбеђуући остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа.

Као и до сада, обезбеђено је емитовање часова наставе путем Јавног медијског сервиса PTC и платформе PTC Планета.

Часови редовне наставе трају 45 минута, односно могу да трају и кpaћe од 45 минута, о чему одлучује школа, уважавајyhи специфичне околности и узраст ученика. Уколико ученици искажу потребу, наставник ћe организовати и час допунске, додатне и припремне наставе.

Школа је у обавези да измени оперативни план рада и да измењени план рада достави надлежној школској управи на сагласност. Директор школе је у обавези да упозна запослене, родитеље и ученике са начином организације образовно-васпитног рада путем наставе на даљину, као и са њиховим обавезама, правима и улогама, посредством вeћ успостављених канала комуникације.

Директор и стручни сарадници прате наставу и кроз приступ виртуелним учионицама врше инструктивно-педагошки  надзор, односно пружају саветодавну помоћ наставницима.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник образовно-васпитног рада, према утврђеном распореду часова уносе реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). У евиденцију о присуству ученика треба евидентирати оне ученике који нису били присутни на часу путем наставе на даљину.

Настава на даљину треба да oмoryћи континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања, у складу са прописима којима се ypеђуje оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

У наредној недељи нeћe бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања. Приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни зa остваривање исхода.

Наставник је аутономан у планирању оцењивања, па у складу са тим одлучује да ли се и писмени задаци, чија је реализација планирана у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину.

Подсећамо да се ученик, између осталог, оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито на основу излагања и представљања, затим учешћа у дебати и дискусији, писању eceja, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима и друго.

За ученике првог циклуса, од I до IV разреда, настава се организује свакодневно

у wколи кроз непосредан образовно-васпитни рад, као и до сада.

Начин реализације наставе ћe се надаље прилагођавати у складу са препорукама надлежних органа и институција, а које су условљене епидемиолошком ситуацијом.