Geografska sekcija

Published: Saturday, 08 October 2016

 


У суботу 08.06.2019. од 08-13 сати реализована је теренска настава географије кроз ГСМГ у околини Завојског језера. Тема: "Воде на Земљи, Србији и пиротског краја". Било је присутно више од 20 ученика и два родитеља, која су помогла да се њиховим аутомобилима превезе већи број (од планираног броја) деце. 
Из организационих и финансијских разлога, нисмо могли да ангажујемо аутобус са већим бројем места. Теренска настава географије је протекла у најбољем реду.
 

У суботу 03.11.2018.год. од 11-13 сати чланови Географске секције "Млади географ" су учествовали у реализацији теме: "Картографија са топографијом Србије и пиротског краја". Окупљање и повратак је био испред Дома културе Пирот. 
Користили смо: географску карту Србије, план града Пирота, мобилне апликације: GeoSrbija, gis.pirot.rs, i Google Maps. 
Мерили смо температуру ваздуха са променом надморске висине на брду Сарлах.
 
 
 

 


27.10.2018.год. од 11 до 13 сати са другом групом чланова географске секције "Млади географ", реализована је тема:  «Воде на Земљи, Србије и пиротског краја»
Мерене су температуре ваздуха (на више локација у граду), температуре воде на чесмама, изворима и на реци Нишави.
ГСМГ има и своју Вибер групу од 24.10.2018.год., а администратор је њихов наставник географије Драган Николић, проф.
Обавеза свих чланова Вибер групе, да  ОБАВЕЗНО  СВУ  КОРЕСПОДЕНЦИЈУ (преписку) У  ГРУПИ   ПОКАЖУ  СВОЈИМ  РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА.
 

 У суботу 20.10.2018.год. од 11-13 сати је за групу чланова географске секције "Млади географ" на терену, реализована тема:  «Воде на Земљи, Србији и пиротском крају»,


У суботу 22.09.2018.год. од 11-13 сати је за групу чланова географске секције "Млади географ"  на терену, реализована тема: 

«Рељеф на Земљи, Србији и пиротском крају»,

 


 ГСМГ је у суботу 15.09.2018.год. од 11-13 сати са ученицима петог разреда (5-2 и 5-1) реализовао теренску наставу:

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила «Рељеф на Земљи, Србији и пиротског краја», (2 часа теоријске наставе и 4 часа теренске наставе ) 

 

 

 


Програма теренске наставе географске секције „Млади географ“ са темом: "Воде Европе и пиротског краја" за ученике VI разреда је реализован у суботу 16.09.2017.год. од 12-14 сати. Окупљање и повратак је био испред ОШ „8.СЕПТЕМБАР“ Пирот.

 


Aктивности током зимског распуста 2017.год   :


 У среду 08.02.2017.год. присуствовали смо предавању у  Националној служби запошљавања у Пироту.

nacionalna služba zapošljavanja
nacionalna služba zapošljavanja
nacionalna služba zapošljavanja
nacionalna služba zapošljavanja
nacionalna služba zapošljavanja
nacionalna služba zapošljavanja
nacionalna služba zapošljavanja
nacionalna služba zapošljavanja
 


У понедељак, 06.02.2017.год, у 12 сати је одржано предавање и радионица у  Исторојском архиву Пирот

Istorijski arhiv
Istorijski arhiv
Istorijski arhiv
Istorijski arhiv
Istorijski arhiv
Istorijski arhiv
Istorijski arhiv
Istorijski arhiv
Istorijski arhiv
Istorijski arhiv


 Реализација теренске наставе у просторијама библиотеке у Пироту у завичајном одељењу (  03.фебруар 2017.год. )

zimski raspust 2017
zimski raspust 2017
zimski raspust 2017
zimski raspust 2017
zimski raspust 2017
zimski raspust 2017
zimski raspust 2017
zimski raspust 2017
zimski raspust 2017
zimski raspust 2017
                 


 ПРОГРАМ   ГЕОГРФАСКЕ   СЕКЦИЈЕ  „МЛАДИ  ГЕОГРАФ“

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОД

 за ученике: V, VI, VII и VIII разреда

 

Програм рада ГС «Млади географ» је део Годишњег програма рада школе. 

 

ЦИЉ  И  ЗАДАЦИ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ - ГЕОГРФАСКА  СЕКЦИЈА  „МЛАДИ  ГЕОГРАФ“

Разумевање појава, процеса и односа у природи и друштву.

Развијање способности за активно стицање знања кроз истраживање.

Развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу .

Развијање логичког и апстрактног мишљења.

Схватање повезаности природних и друштвених појава.

Развијање свести о потреби заштите природе.

Развијање вештина обнове и унапређења животне средине

Развијање радних навика и склоности ка изучавању природних наука 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Пријављивање је учешће у раду ГСМГ је добровољно.

Радом по групама у кабинету и на терену.

Коришћењем савремених наставних средстава и прављењем презентација.

Приказивањем стеченог знања презентацијама и постављање резултата рада на друштвеним мрежама.

Посетама одређеним институцијама.

Заједничким радом са сродним секцијама.

Програм ће бити реализован у сарадњи са заинтересованим наставницима школе, Музејем «Понишавље», Архивом из Пирота, Народном библиотеком Пирот, Економском школом Пирот и другима који ће својим предлозима и саветима моћи да унапреде квалитет програма секције.

У секцију ће бити укључени ученици 5, 6, 7. и 8. разреда 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА

Планирање заједничких пројеката са сродним секцијама и групама;

Остваривање корелације са: историјом, биологијом, информатиком, хемијом... 

 

Редни

број

Садржај рада

1)      

Формирање секције (добровољно изјашњавање) и договор о раду.

Тема «Географски положај Србије и пиротског краја»

Град Пирот, географски развој кроз векове  ( 2 часа теоријске наставе )

Град Пирот, географски развој кроз векове  ( 4 часа  теренске наставе )

2)      

Тема «Воде Србије и пиротског краја» ( 3 час  теоријске наставе + 2 часа  теренске наставе).    

3)      

Тема «Рељеф Србије и пиротског краја» ( 3 часа  теоријске нас  таве + 2 часа  теренске наставе).

4)      

Тема «Картографија са топографијом Србије и пиротског краја» ( 4 часа  теоријске наставе ).

УКУПНО ПРВО  полугодиште  20

5)      

Теренска активност/посета. Музеју , градској библиотеци, ТВ или радију...

Тема «Биљни и животињски свет Србије и пиротског краја» ( 1 час теоријске наставе ).

6)      

Тема «Биљни и животињски свет Србије и пиротског краја» ( 2 часа  теоријске наставе  и 1 час  теренске наставе).

7)      

Тема «Становништво Србије и пиротског краја» ( 3 часа  теоријске наставе  и 1 час  теренске наставе).

8)      

Тема «Насеља Србије и пиротског краја» ( 3 часа  теоријске наставе + 1 час  теренске наставе).

9)      

Тема «Привреда Србије и пиротског краја» ( 2 часа  теоријске наставе + 2 часа  теренске наставе).

УКУПНО ДРУГО полугодиште  17

УКУПНО (ПРВО +  ДРУГО) полугодиште  37

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Годишњим програмом рада географске секције «Млади географ» за школску 2016/2017. год. за ученике V, VI, VII и VIII разреда, планирао сам теоријску и наставу у природи (теренску наставу) са детаљно приказаним циљевима и задацима. Реализација програма на терену ће бити у мањим групама ( до 20 ученика) док временске прилике то дозвољавају.

 

За успешну реализацију извршио сам следеће припреме:

1)Писаним путем ћу за сваку теренску активност обавестити ученике и њихове родитеље/старатеље о маршрутама и темама теренског рада, направићу списак заинтересованих ученика са бројевима мобилних телефона ( како би комуницирао са члановима гео. секције и њиховим родитељима/старатељима).

2)Ученици су обавештени да морају да воде рачуна о правилима понашања ( о личној и колективној безбедности), да треба да понесу: освежење ( сок, вода), да обуку адекватну одећу и обују адекватну обућу, да  понесу капу/качкет, фотоапарат, карту завичаја ( ко има), компас...

3)Млади географи су добили задатак да обавесте своје родитеље/старатеље о свим детаљима нашег договора и да ми пре почетка реализације сваког теренског рада, донесу/предају писану сагласност/одобрење од родитеља/старатеља.

НАПОМЕНА: Одступања од плана је могућ, због усклађивања реализације са редовним школским обавезама ученика и предметног наставника, а код теренских активности, због временских прилика или других непредвиђених околности ученика и реализатора, о чему ће бити обавештен директор школе и родитељи/стартатељи ученика, чланова ГСМГ.

 

За присуство теренским часовима, чланови ГСМГ су обавезни да поштују принципе личне и колективне безбедности и поседују писано одобрења родитеља/старатеља. 

 

У Пироту, 01.09.2016.год.

Реализатор

Драган Николић, дипл.географ


Aktivnosti iz 2016. godine  

Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf
Mladi geograf


 

Fotografije ranijih aktivnosti.

Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija
Geografska sekcija